Реторика са изабраним беседама - М.З. Милинковић

„Реторика проф. Миомира Милинковића даје развојни пут беседништва кроз три његове најзначајније фазе - грчку, римску и средњевекону. Посебна пажња у књизи посвећена је погледима Платона, Аристотела, Цицерона, Квинтлијана и важнијим представницима хриШћанског и средњевековног беседниШтва. Даље аутор расправља о важним реторичким појмовима: говору, говорнику и аудиторијуму… О односу стила и стилистике, с једне стране, и беседништву, с друге стране…“ књига је намењена учитељима, наставницима, библиотекарима, политичарима, свештеницима, новинарима али и афинитету других професија…
Година 2005., издање - 2., формат - 17,5 x 12,5
Жанр - реторика
Страна - 462

5.70 €